INSPECCIÓ TÈCNICA DE L'EDIFICI (ITE)

- Inspecció visual
dels elements comuns de l'edifici que fa l'arquitecte. Si es detecten deficiències
que comportin risc imminent per a les persones, l'arquitecte ho comunica
immediatament tant a la propietat com a l'ajuntament perquè s'adoptin les
mesures urgents.

- Redacció de
l'informe de la inspecció tècnica i qualificació de l'estat de l'edifici per
part de l'arquitecte. Segons les deficiències detectades, pot ser necessària la
realització d'obres de reparació i el consegüent certificat final d'obres.

- Certificat d'aptitud emès
per l'Administració.

La inspecció tècnica és obligatòria en els casos següents:

- Edificis plurifamiliars d'habitatgesde més de 45 anys d'antiguitat.

- Edifici o habitatges de l'edifici que es volen acollir a programes públics de foment de la rehabilitació.

- Per determinació de programes o ordenances locals que podran contenir previsions més àmplies i exigents com,
per exemple, estendre l'obligació de la inspecció tècnica als edificis unifamiliars.